26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 450 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2010

Hierbij bied ik u de Monitor Arbeidsmarkt, editie december 2010, aan1. De Monitor Arbeidsmarkt informeert uw Kamer over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, crisismaatregelen, uitkeringen en re-integratie-inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot en met 1 december 2010.

Waar in de eerste helft van 2010 de economie zich voorzichtig leek te herstellen, was er in het derde kwartaal 2010 sprake van een lichte economische krimp. Daarentegen zette op de arbeidsmarkt de trend van herstel zich voor het tweede kwartaal op rij voort. Zo is het aantal banen wederom toegenomen, en de werkloosheid verder gedaald – evenals het aantal WW-uitkeringen, het aantal faillissementen en ontslagaanvragen. De jeugdwerkloosheid (15–26 jaar) daalde tussen het eerste en derde kwartaal zelfs twee maal zo hard als de gemiddelde werkloosheid (15–64 jaar). Bovendien nam – voor het eerst sinds december 2008 – in september 2010 het aantal WWB-uitkeringen af. Hoewel deze arbeidsmarktontwikkelingen niet voor alle sectoren en burgers in hetzelfde tempo verlopen, laten deze ontwikkelingen wel degelijk zien dat het economische herstel zich tijdens deze crisis veel sneller heeft vertaald in herstel op de arbeidsmarkt dan tijdens vorige perioden van laagconjunctuur. Dit betekent dat de crisismaatregelen op de arbeidsmarkt zoals de deeltijd-WW, de mobiliteitscentra, en de tijdelijke crisismaatregelen op het terrein van scholing, op een verantwoorde manier kunnen worden afgebouwd. Op de langere termijn zal de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing krapper worden, en wordt het de uitdaging zoveel mogelijk mensen duurzaam bij de arbeidsmarkt te betrekken.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven