26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 446 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2010

Op verzoek van uw vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeren wij u hierbij over onze voornemens voor de komende kabinetsperiode ten aanzien van SUWI.

Doel van de wet SUWI is om een kader neer te zetten voor de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. Het gaat daarbij om de instelling van een aantal organen (UWV, SVB, RWI, BKWI, IB, LCR en IWI), hun taken op hoofdlijnen, de samenwerking en de verhouding met de minister. Belangrijke inrichtingsaspecten van de wet zijn: werk boven inkomen, doelmatigheid en klantgerichtheid. De SUWI-organisaties hebben op deze punten goede stappen gezet.

Zoals bekend moet er de komende jaren flink worden bezuinigd. De voorgenomen bezuinigingen komen bovenop een al lopende taakstelling, waardoor de SUWI-organisaties de komende jaren te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. Naast de generieke taakstelling bevat het regeerakkoord ook een aantal specifieke hervormingen die de SUWI-organisaties raken, zoals de besparingen op het re-integratiebudget WW van het UWV. De omvang van de taakstelling betekent dat we fundamentele keuzes moeten maken.

De komende maanden zal voor de SUWI-organisaties, inclusief de werkpleinen, op hoofdlijnen gekeken worden hoe hun toekomstige rol vorm gegeven kan worden, gegeven de substantiële taakstelling. Hiervoor gaan wij in overleg met de betrokken partijen. Zoals wij hebben aangegeven in de kennismaking op 4 november jl. met de vaste commissie SZW van uw Kamer (kamerstuk 32 500 XV, nr. 13), verwachten wij de plannen hiervoor de komende maanden op hoofdlijnen in te vullen en in het voorjaar uw Kamer daarover te informeren.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Naar boven