26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 438 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2010

Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken in de SUWI-uitvoering. Daartoe bied ik u de volgende stukken aan:1

  • het eerste tussentijdse verslag 2010 van de Programmaraad (voormalig Algemeen Keten Overleg);

  • de eerste tussentijdse verslagen 2010 van UWV en SVB;

  • de afschriften van mijn brieven aan de Programmaraad, UWV en SVB inzake de tussentijdse verslagen.

Voorts treft u bij deze brief aan:1

  • realisaties over de eerste vier maanden van 2010 ten aanzien van de (keten)prestatie-indicatoren (bijlagen 1 t/m 3);

  • de stand van zaken invoering geïntegreerde dienstverlening (bijlage 4);

  • de kostentabellen UWV en SVB (bijlage 5);

  • de extra crisis kengetallen UWV, die een beeld geven van de gevolgen van de economische crisis voor UWV en van de uitvoering van enkele stimuleringsmaatregelen (bijlage 6).

Ketensamenwerking/geïntegreerde dienstverlening

Zoals ik u al eerder had gemeld verloopt de geïntegreerde dienstverlening op de werkpleinen minder voorspoedig dan oorspronkelijk gepland. De oorspronkelijke deadline van 1 januari 2010 is een jaar opgeschoven.

Het algemene beeld dat de Programmaraad in het viermaandverslag 2010 schetst, wijkt niet wezenlijk af van het beeld uit eerdere verslagen: op de werkpleinen wordt nadrukkelijk de urgentie gevoeld om de dienstverlening te integreren, en men weet ook de weg te vinden naar de hiervoor benodigde ondersteuning, maar duidelijk is dat er nog veel moet gebeuren, met name bij de achterblijvende werkpleinen.

In mijn brief van 18 mei 2010 (Kamerstukken II, 2009/10, 29 544, nr. 249) had ik u gemeld dat ik voornemens ben nadere regelgeving op te stellen, om meer expliciet richting te geven aan de voorwaarden waaraan de werkpleinen moeten voldoen, ten einde het proces van integratie van dienstverlening te versnellen. Uitgangspunt hierbij is dat de geïntegreerde dienstverlening vanuit de ketenpartners zelf tot stand komt, maar dat regelgeving noodzakelijk is om de voortgang te stimuleren. Het opstellen van deze regelgeving wordt nu voorbereid.

UWV

De nasleep van de crisis is de afgelopen maanden voor het UWV nog steeds bepalend geweest. In de eerste vier maanden van 2010 kende UWV 157.100 nieuwe WW-uitkeringen toe, tegenover 135.500 in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal lopende uitkeringen nam toe tot 274.700, 33% meer dan in 2009 (207.000). Voor 95% van de WW-klanten heeft de eerste definitieve betaling binnen vier weken plaatsgevonden.

Met tevredenheid stel ik vast dat UWV in de eerste vier maanden 116.600 mensen aan het werk heeft geholpen. Dat is meer dan verwacht. Ik noem in het bijzonder de uitstroom van 20.300 jongeren, 24 procent meer dan de gemiddelde uitstroom het afgelopen jaar. Van de werkzoekenden met een WW-uitkering die ander werk hebben gevonden, waren er 8.300 die langer dan een jaar werkloos waren. Ook hielp UWV 9.200 mensen met een Bijstanduitkering aan het werk, 4.000 werkzoekenden zonder recht op uitkering en 4.200 mensen die nog aan het werk waren maar met werkloosheid werden bedreigd.

Daarnaast heeft UWV vanaf 1 januari 2010 de uitvoering van de nieuwe Wajong ter hand genomen. Deze wet bevat een sterke impuls om eerst alle werkkansen te benutten. Het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen over de werking van de nieuwe wet.

Gezien de nog steeds voortdurende effecten van de crisis op UWV is het bemoedigend dat de prestaties van UWV in het eerste tussentijdse verslag een relatief gunstig beeld vertonen. De tijdigheid van de eerste betaling van diverse uitkeringen ligt ruim boven de norm. Er zijn 37.900 vacatures vervuld, meer dan de prognose voor het tertaal (31.100). De arbeidsuitstroom vanaf de eerste WW-dag bedroeg in de eerste vier maanden 97.200, en ligt gezien de jaardoelstelling van 187.000 dus ruim op schema. Ook is het UWV gelukt de tijdigheid van de indicatiestelling WSW zodanig te verbeteren dat deze aan de norm voldoet. De klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden en werkgevers over de dienstverlening van UWV is verder toegenomen.

Tegenover goede resultaten staan echter ook punten die extra aandacht vragen. Met betrekking tot de WIA-claimbeoordeling blijkt dat in de eerste vier maanden de tijdigheid van de claimbeoordeling laag was en dat de werkvoorraad in dat tijdvak maar beperkt daalde. Ik heb UWV verzocht om in het volgende tertaalverslag te rapporteren over de maatregelen die UWV neemt om de werkvoorraad volledig weg te werken. Overigens heeft UWV de gevolgen van de werkvoorraad voor de klanten zoveel mogelijk weten te beperken. UWV betaalt 87 procent van de eerste WIA-uitkeringen binnen vier weken (de norm is 80 procent).

De re-integratie van vangnetgevallen Ziektewet blijft helaas onverminderd een punt van aandacht. Uit de verstrekte cijfers blijkt dat UWV de normprestaties ook in het eerste tertaal van 2010 niet haalt. Ik heb UWV verzocht daar grote aandacht aan te besteden. UWV heeft ervoor gekozen de begeleiding van de vangnetters door de re-integratiebegeleider of de arbeidsdeskundige plaats te laten vinden, en de verzekeringsarts in te zetten voor advisering op het gebied van de functionele mogelijkheden. Ik heb UWV verzocht in het volgende tussentijdse verslag uitgebreid aandacht te besteden aan de voortgang en resultaten van de uitwerking in de praktijk van deze keuze.

UWV werkt aan een scherpere sturing op de besteding van de re-integratiebudgetten, zodat deze selectief en effectief kunnen worden ingezet. Over de overschrijding van het re-integratiebudget WW in 2010 heb ik uw Kamer 29 juni per brief geïnformeerd.

SVB

Uit het viermaandverslag 2010 komt een positief beeld naar voren van de kwaliteit van het uitvoeringsproces. SVB voldoet volledig aan de normen van tijdigheid. Ik complimenteer SVB met de voortreffelijke wijze waarop vorm is gegeven aan de implementatie en uitvoering van nieuw beleid als de Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen.

Onlangs heb ik met SVB gesproken over de stand van zaken van het Veranderingsprogramma SVB Tien en een mogelijk nieuwe aanpak m.b.t. ICT-vernieuwing. Ik hecht eraan dat SVB geen onomkeerbare beslissingen neemt of nieuwe financiële investeringen doet, voordat er zekerheid is over de uitvoerbaarheid van de nieuwe aanpak en ik hierover met SVB van gedachten hebben kunnen wisselen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven