26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 430 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2010

Hierbij maak ik gebruik van de gelegenheid u de Monitor Arbeidsmarkt, editie maart 2010, aan te bieden1. De Monitor informeert uw Kamer over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsmarktmaatregelen, uitkeringen en re-integratie inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot 1 maart 2010.

De Monitor Arbeidsmarkt zal driemaal per jaar verschijnen, in maart, juli, en november. Zoals ik u tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010 heb toegezegd (Kamerstuk 29 544, nr. 241), zal ik u tegelijk met de novembereditie van de Monitor Arbeidsmarkt de Monitor Arbeidsbeperkten en Werk aanbieden, waarin het UWV rapporteert over de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Tegelijkertijd met de voorliggende Monitor Arbeidsmarkt bied ik u de Monitor Brugbanen, voorjaar 2009 aan, uitgevoerd door TNO, in opdracht van UWV1. De Monitor Brugbanen brengt de ervaringen met de inzet van loonkostensubsidie door UWV voor herbeoordeelden (de zogeheten brugbanen) in kaart. Doel hiervan is om verbeterpunten te signaleren en bij te dragen aan de optimale inzet van het instrument loonkostensubsidie. In hoofdstuk 4 van de Monitor Arbeidsmarkt worden de belangrijkste bevindingen uit de Monitor Brugbanen weergegeven in een aparte tekstbox.

Tevens bied ik u het volledige onderzoeksrapport «Labour hoarding door bedrijven – Personeelsbeleid en strategische overwegingen» aan, dat recent in opdracht van de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd door Ecorys1. Dit volledige rapport bevat een nieuw hoofdstuk ten opzichte van het rapport dat reeds op de SZW-website is gepubliceerd en waar in de Arbeidsmarktbrief van 12 maart naar verwezen werd. Dit nieuwe hoofdstuk brengt de macro-economische consequenties van het fenomeen labour hoarding in kaart. Een beknopte weergave van de belangrijkste bevindingen uit het rapport treft u aan in paragraaf 1.3.4 van de Monitor Arbeidsmarkt.

Tijdens het Algemeen Overleg over de notitie Arbeidsparticipatie Ouderen (Kamerstukken II 2009/10, 32 163, nr. 13) op 11 februari 2010 heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over een viertal onderwerpen. Dat zijn het loonprofiel voor vrouwen, het arbeidsinkomen over de levensloop, CAO’s waarin geen ontslagleeftijd is meegenomen of waarin de ontslagleeftijd 67 jaar is, en de overdraagbaarheid van de WW-rechten van werknemers. Ik wil de voorliggende Monitor Arbeidsmarkt benutten om deze toezeggingen in te lossen. De door Uw Kamer gevraagde informatie over de vier genoemde onderwerpen is opgenomen in de bijlage van de Monitor.

Tevens heb ik tijdens het genoemde Algemeen Overleg over de notitie Arbeidsparticipatie Ouderen toegezegd Uw Kamer nader te informeren over de andere invulling van de sollicitatieplicht voor ouderen. Over dit onderwerp zal ik u in de nabije toekomst door middel van een brief nader informeren, aangezien het vergaren van deze informatie meer tijd vergt.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven