26 429
Topsportbeleid

nr. 15
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2004

Hierbij doe ik u toekomen het rapport inzake de evaluatie van de stipendium regeling voor A-topsporters1. Ik heb het rapport ook aangeboden aan het Fonds voor de Topsporter, dat de stipendiumregeling uitvoert, NOC*NSF en NL sporter met de uitnodiging om desgewenst te reageren op wat naar hun oordeel de mogelijke consequenties van dit rapport kunnen zijn. Mede op basis van hun reacties zal ik, als onderdeel van de uit te brengen Sportnota, komen met voorstellen omtrent de beleidsmatige, financiële en juridische consequenties van dit rapport.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven