Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926234 nr. 220

26 234 Vergaderingen interim- Committee en Development Committee

32 429 G-20

Nr. 220 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2018

Hierbij zend ik u het verslag van de jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 vergadering, die beiden van 11 tot en met 13 oktober 2018 plaats vonden in Bali. De inzet van de kiesgroep in de IMFC vergadering en het IMFC communiqué zijn bijgevoegd1.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Verslag van de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 op 11 t/m 13 oktober in Bali.

Van donderdag 11 oktober t/m zaterdag 13 oktober vond in Bali de jaarvergadering van het IMF plaats. De President van de DNB, dhr Klaas Knot, vertegenwoordigde de Nederlands- Belgische IMF kiesgroep tijdens de formele onderdelen van het International Monetary and Financial Committee (IMFC). De conclusies van het IMFC stonden in het teken van de economische situatie en de belangrijkste beleidsuitdagingen voor de korte en middellange termijn. En marge was er ook een vergadering van de G20 Ministers van Financiën en centrale bank gouverneurs.

Economische situatie

De mondiale economische vooruitzichten blijven sterk op de korte termijn. Management Director Lagarde benadrukte tijdens de jaarvergadering dat de mondiale risico’s tegelijk zijn toegenomen, met als gevolg dat het IMF de groeiramingen iets naar beneden heeft bijgesteld. Het IMF verwacht in 2018 en 2019 een groei van 3,7%, terwijl bij de laatste raming van juli nog werd uitgegaan van een groei van 3,9%. De aanpassing van de groeiverwachting heeft onder andere te maken met teruglopende groeiverwachtingen in de opkomende economieën. Er is wel een verschil in de groeiverwachtingen tussen opkomende economieën, met name grondstoffenexporteurs presteren beter dankzij de oplopende olieprijs.

Op de middellange termijn ziet het IMF neerwaartse risico’s voor de economische groei, waaronder: een verder escalerend handelsconflict en onzekerheid over toekomstig handelsbeleid, plotselinge verkrapping van mondiale financieringscondities, toegenomen beleidsonzekerheid (o.a. Brexit), en hoge publieke en private schuldniveaus.

Beleidsuitdagingen

De toenemende risico’s voor de mondiale economische groei en lagere verwachtingen vergroten volgens het IMF het belang om ambitieuze beleidsmaatregelen door te voeren en daarmee het groeipotentieel op de middellange termijn te vergroten en de mondiale economie weerbaarder te maken. Het IMF onderstreepte het belang van het opbouwen van begrotingsbuffers, waarbij procyclische beleidsmaatregelen worden voorkomen en een verdere verbetering van de kwaliteit van infrastructuur wordt gerealiseerd. Daarnaast benadrukt het IMF het belang van het doorvoeren van structurele hervormingen die werkgelegenheid en groei verhogen en de weerbaarheid van de mondiale economie moeten versterken.

Veel landen vroegen tijdens de jaarvergadering aandacht voor het belang van het opbouwen van begrotingsbuffers en het doorvoeren van structurele hervormingen. Dit resoneerde zowel in de beleidsstukken van het IMF als ook in het IMFC vergadering. De Nederlands-Belgische kiesgroep heeft tijdens de interventie in het IMFC aangegeven dat landen schulden verder moeten afbouwen, niet alleen lage-inkomenslanden maar ook volwassen economieën kampen met te hoge schuldniveaus. Ook de zorg dat het hervormingstempo afneemt voor het vijfde jaar op rij – terwijl hervormingen doorvoeren in tijden van economische groei juist verstandig is – is door de Nederlands-Belgische kiesgroep onder de aandacht gebracht.

MD Lagarde heeft in het bijzonder nadruk gelegd op de opgelopen handelsspanningen die bij verdere escalatie kan leiden tot een mondiaal bbp-verlies van 0,8%. Hoewel de effecten van de tarieven op handel in de eerste jaren ongelijk neerslaan, verliezen alle landen uiteindelijk substantieel door het invoeren van handel belemmerende maatregelen, aldus MD Lagarde. In de handelsparagraaf van het IMFC communiqué wordt het belang van dialoog en het verbeteren van de multilaterale samenwerking binnen de WTO onderstreept. Het IMFC communiqué gaat verder in op de hervorming van de financiële sector en het tegengaan van toegenomen risico’s door verbeterde regulering.

Een ander belangrijk thema dat terugkomt in het communiqué en dat tijdens de IMFC vergadering benoemd werd, waren de oplopende schuldniveaus in lage-inkomenslanden. In veel lage-inkomenslanden zijn de publieke schulden sterk gestegen de afgelopen jaren en de compositie van schuld en schuldeisers is sterk gewijzigd ten opzichte van 10 jaar geleden. Het vergroten van schuldentransparantie in lage-inkomenslanden is van essentieel belang om beter inzicht te krijgen inde mate van schuldenafbouw die noodzakelijk is om schulden terug te brengen naar houdbare niveaus. Daarom heeft het IMFC opgeroepen om schuldentransparantie te vergroten en crediteuren en debiteuren gevraagd om hun verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Veel van de economische uitdagingen op de middellange termijn zijn grensoverschrijdend en vragen om multilaterale samenwerking. De IMFC leden hebben aangegeven te willen blijven samenwerken voor het bereiken van de 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), en het omgaan met de macro-economische consequenties van pandemieën, cyber risico’s, klimaatverandering, natuurrampen, conflict, migratie en humanitaire crises.

De rol van het IMF

Met de technische assistentie programma’s, het toezichtraamwerk en programmasteun kan het IMF een belangrijke rol spelen in het adresseren van de macro-economische consequenties van bovengenoemde uitdagingen. Het werkprogramma van het IMF – met daarin aandacht voor de herziening van het conditionaliteitenraamwerk en de meerzijdige aanpak van schuldproblematiek in lage-inkomenslanden en opkomende markten – werd door de leden van het IMFC gesteund. De herziening van het conditionaliteitenraamwerk moet bijdragen aan het versterken van IMF-programma’s. Deze conditionaliteiten zijn erop gericht om structurele oplossingen te bieden voor de (macro)economische beleidsuitdagingen waar het programmaland voor staat. Wanneer landen deze conditionaliteiten doorvoeren verbetert dit de groeipotentie op de middellange termijn en draagt het bij aan gezonde overheidsfinanciën. De herziening van het faciliteitenraamwerk voor lage-inkomenslanden, capaciteitsopbouw en de herziening van het schuldenlimietenbeleid van het IMF, moeten de schuldhoudbaarheid van landen verbeteren. Hiermee vergroot het IMF de weerbaarheid van lage-inkomenslanden en programmalanden en draagt het IMF tegelijk bij aan het borgen van duurzame en inclusieve groei in deze landen.

Het IMFC heeft net als voorgaande jaren benadrukt dat een centrale rol voor het IMF in het mondiaal financieel vangnet van belang is. Hiervoor dient het IMF over voldoende middelen te beschikken met de permanente quotamiddelen als basis. De IMFC-leden hebben zich opnieuw gecommitteerd aan tijdspad voor de 15de quotaherziening. De afgesproken deadline voor afronding van deze herziening is 2019, waarbij de jaarvergadering in oktober 2019 het uiterlijke moment is om overeenstemming te bereiken. De 15de quotaherziening zal samengaan met een herziening van de quotaformule, die de basis vormt voor de stemverhoudingen tussen de IMF-leden.

G20

Op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober, en marge van de IMF en Wereldbank jaarvergadering, vond ook een vergadering plaats van de G20 Ministers van Financiën en centrale bank gouverneurs. De G20 heeft geen communiqué uitgebracht. Het was de laatste vergadering onder het voorzitterschap van Argentinië voorafgaand aan de top van regeringsleiders eind november, met een discussie over de verschillende onderwerpen waarover de Ministers van Financiën het afgelopen jaar gesproken hebben: de mondiale economische samenwerking, de internationale financiële architectuur, infrastructuur en de «Compacts» met Afrikaanse landen ten behoeve van hun investeringsagenda. In het bijzonder was er veel aandacht voor de Eminent Persons Group (EPG). Deze groep van 30 wijzen is bezig met het opstellen van een rapport met voorstellen om de mondiale financiële architectuur te hervormen. Het rapport zal tijdens de G20 top in Buenos Aires worden gepresenteerd. Nederland heeft in het bijzonder aandacht gevraagd voor betere coördinatie tussen de verschillende internationale financiële instellingen. Per 1 januari 2019 zal Japan het voorzitterschap van de G20 overnemen van Argentinië.


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.