26 234 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee

Nr. 117 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2011

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. De vragen werd ingezonden op 4 juli 2011 met kenmerk 2011Z14132/2011D36877.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Antwoorden van Ben Knapen, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

Vraag 1

Verzoek om reactie te geven op het jaarverslag van de Wereldbank over 2010.

Antwoord

In het jaarverslag 2010 blikt de Wereldbank (de Bank) terug op de gebeurtenissen in het boekjaar 2010, dat loopt van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010.

De activiteiten van de Bank in boekjaar 2010 stonden in het teken van de financiële crisis. Conform haar countercyclische rol ging de Bank door met het verstrekken van leningen. Daardoor groeiden de leningenportfolio’s van zowel het «harde loket» van de Wereldbank, de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) als het «zachte loket», de International Development Association (IDA). Het IDA Crisis Response Window verstrekte in 2010 extra fondsen aan de meest getroffen landen en sectoren.

Nederland steunt de extra inspanningen van de Bank om de gevolgen van de financiële crisis tegen te gaan. Daarnaast ging Nederland in 2010 akkoord met enkele belangrijke beslissingen:

  • Kapitaalverhoging IBRD: In boekjaar 2010 werd een substantiële kapitaalverhoging goedgekeurd ten behoeve van de IBRD. De aandeelhouders zegden samen een totaal bedrag van 86,2 miljard dollar toe. Aanleiding voor de kapitaalverhoging vormden de effecten van de financiële crisis en de wens van de Bank een nieuwe kapitaalbuffer op te bouwen om ook toekomstige crises het hoofd te kunnen bieden.

  • Herverdeling stemverhoudingen: De Raad van Gouverneurs stemde in april 2010 in met een verdere herverdeling van de stemverhoudingen binnen de IBRD en de International Finance Corporation (IFC). Ontwikkelings- en transitielanden vergrootten hiermee hun stemrecht binnen deze onderdelen van de Bank.

  • Verbetering informatietoegang: Gedurende boekjaar 2010 bereidde de Bank beleid voor dat op 1 juli 2010 uitmondde in een sterk verbeterde toegang tot informatie. Sinds die datum publiceert de Wereldbank alles op de website, tenzij de informatie tot een beperkte uitzonderingscategorie behoort (tegen dit laatste kan bezwaar worden ingediend). Voorheen publiceerde de Bank een afgebakende hoeveelheid informatie en kende in het geheel geen bezwaarprocedure.

  • Interne hervormingen: In 2010 zette de Bank een intern hervormingsproces in, in aansluiting op de prioriteiten uit het strategiedocument New World, New World Bank: Post-Crisis Directions (april 2010). In de nieuwe strategie staan de belangen van de belangrijkste klanten van de Wereldbank centraal: de minst ontwikkelde landen, fragiele staten en de Arabische wereld.

De Nederlandse inzet richt zich op verdere doorvoering van de interne hervormingen, met name de decentralisatie van activiteiten waardoor deze dichter bij de klant komen te staan. In dit kader onderschrijft Nederland de zelfkritiek van de Bank in het jaarverslag, waarin staat te lezen dat in 2010 onvoldoende kennis terecht kwam bij de klantlanden, sprake was van onderbezetting in fragiele staten en dat de diensten van de Bank te duur dreigden te worden.

De Wereldbank behoudt een sterke relevantie voor de brede internationale OS-architectuur. Op de voor Nederland belangrijke thema’s speelt de Bank een dominante rol, die in de meeste gevallen ook resulteert in intensieve samenwerking.

Naar boven