Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 26150 nr. 160

Gepubliceerd op 20 juni 2017 13:09

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2017

Op 28 februari jongstleden heb ik uw Kamer een afschrift doen toekomen van de rapportage die de Permanente Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in Genève aan het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) aangeboden heeft in het kader van de derde cyclus van de Universal Periodic Review (UPR).1 Uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft in haar brief d.d. 2 juni 2017 verzocht om voorafgaande aan het algemeen overleg over Discriminatie van 22 juni a.s. informatie te ontvangen over de uitkomsten van de mondelinge behandeling van deze rapportage door de UPR-Werkgroep van de VN-Mensenrechtenraad. Met deze brief geef ik gevolg aan dit verzoek, alsmede aan mijn toezegging van gelijke strekking uit bovengenoemde brief.

De behandeling van de rapportage vond op 10 mei jongstleden plaats in het Palais des Nations in Genève. Tijdens deze hoorzitting kregen alle VN-lidstaten de kans om aan het Koninkrijk der Nederlanden aanbevelingen te doen over de nationale mensenrechtensituatie. Het verslag van deze sessie is nog niet als officieel VN-document uitgekomen, aangezien de OHCHR deze momenteel nog persklaar aan het maken is. Wel kan ik u hierbij een bijna definitief concept van het verslag toesturen2.

In totaal heeft het Koninkrijk der Nederlanden 203 aanbevelingen ontvangen, die aan het einde van het verslag opgesomd staan. Dit grote aantal is te verklaren door het grote aantal lidstaten dat actief heeft willen bijdragen aan de UPR van ons Koninkrijk, wat op zichzelf al blijk geeft van de waarde die er binnen de VN aan het UPR-systeem gehecht wordt. De aanbevelingen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals racisme en xenofobie, (nog) niet geratificeerde mensenrechtenverdragen, vrouwenrechten, migratie, mensenhandel, huiselijk geweld, discriminatie op de arbeidsmarkt, en mensenrechten en het bedrijfsleven.

In september 2017 zal het officiële verslag ter goedkeuring aan de VN-Mensenrechtenraad worden voorgelegd. Het Koninkrijk dient dan tevens te rapporteren welke aanbevelingen het accepteert, en welke het slechts ter kennisgeving aanneemt. Uw Kamer zal in september een afschrift ontvangen van deze reactie.

De nationale rapportage die uw Kamer in februari ontving was overigens niet de enige bron voor de UPR van het Koninkrijk. In het UPR-proces is er ook een belangrijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld, dat bijvoorbeeld kan bijdragen door eigen rapportages over de nationale mensenrechtensituatie aan te leveren bij de OHCHR. Deze rapportages dienen ter ondersteuning van de verschillende landen bij het formuleren van hun aanbevelingen. Vanuit Nederland zijn er bijvoorbeeld rapportages aangeleverd door het College voor de Rechten van de Mens, door Amnesty International, en door een groep van 23 mensenrechtenorganisaties onder leiding van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en de stichting Kompass. In een motie van het lid Voortman (GroenLinks) is de regering verzocht te reageren op dit laatste rapport, en de diverse adviezen in het rapport over de waarborgen van mensenrechten waar mogelijk in beleid om te zetten.3 Gezien de verwevenheid van dit rapport met het gehele UPR-proces en de grote invloed ervan op de uiteindelijke aanbevelingen die tijdens de UPR gedaan zijn, wordt de reactie op de motie-Voortman betrokken bij de reactie op de 203 UPR-aanbevelingen die uw Kamer in september zal ontvangen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Kamerstuk 26 150, nr. 159.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Kamerstuk 34 550 VII, nr. 31.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl