26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 januari 2011

Hierbij bied ik u – mede namens de Minister en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel – de zesde periodieke rapportage van het Koninkrijk der Nederlanden aan het anti-foltercomité van de Verenigde Naties (CAT) in Genève aan.1

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven