Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026138 nr. 14

26 138
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten

nr. 14
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 januari 2000

Tijdens de kamerbehandeling van het wetsontwerp «Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten» (GAIK) op 31 augustus 1999 heb ik, naar aanleiding van de motie van het lid Niederer (26 138, nr. 11) toegezegd dat ik u op zo kort mogelijke termijn zal informeren over de aanpak van de katvangerproblematiek.

De bij deze brief gevoegde «Tussenrapportage van de Interdepartementale Projectgroep Katvangers» dient daartoe1.

In de rapportage is de concrete aanpak van deze vorm van voertuigcriminaliteit nader beschreven. Met de inmiddels ingezette activiteiten zal worden voortgegaan. Een daarvan is de noodzakelijke wijziging van het Kenteken-reglement. Deze zal binnen afzienbare tijd worden voorgehangen. De planning is er op gericht om de nieuwe regelgeving in het vierde kwartaal van 2000 in werking te laten treden.

Mocht in de loop van het project afwijkend van het vermelde in de tussenrapportage worden besloten, dan zal ik u daaromtrent nader informeren. Verder zal ik u overeenkomstig de motie Niederer jaarlijks informeren over de voortgang en de geboekte resultaten.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.