Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926108 nr. 11

26 108
Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken

nr. 11
MOTIE VAN HET LID O. P. G. VOS C.S.

Voorgesteld 17 maart 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat van overheidswege niet wordt voorzien in de openbaarmaking van geconsolideerde wetsteksten, verordeningen, gerechtelijke uitspraken en dergelijke;

overwegende, dat geen rechtstreeks toegankelijk elektronisch bestand van wetgeving van rijkswege beschikbaar is;

overwegende, dat daartoe met een commerciële uitgever exclusieve overeenkomsten zijn gesloten;

verzoekt de regering op korte termijn voorstellen te doen om de marktwerking met betrekking tot de openbaarmaking van informatie in genoemde zin te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

O. P. G. Vos

Scheltema-de Nie

Wagenaar

Rietkerk