Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926108 nr. 10

26 108
Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken

nr. 10
MOTIE VAN HET LID SCHELTEMA-DE NIE C.S.

Voorgesteld 17 maart 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de preservering van het culturele, artistieke en publieke erfgoed van groot belang is;

overwegende, voorts dat in het algemeen belang werkende instellingen als bibliotheken, archieven en musea daarbij een belangrijke rol kunnen spelen;

van mening, dat de Auteurswet, de Wet naburige rechten en het wetsvoorstel Databankenwet een aantal belemmerende bepalingen bevatten;

verzoekt de regering deze belemmeringen zo spoedig mogelijk uit de weg te ruimen, zo nodig na overleg in Europees verband, en de Kamer over de voortgang binnen een jaar te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Scheltema-de Nie

Wagenaar

O. P. G. Vos

Rietkerk