Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026016 nr. 16

26 016
Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

nr. 16
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HALSEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 20 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 18, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

d. tot het gebruiken van geweld of aanwenden van vrijheidsbeperkende middelen, bedoeld in artikel 40, tweede lid.

Toelichting

Gelet op de ingrijpende bevoegdheden van de selectiefunctionaris, neergelegd in artikel 40 lid 2, om geweld toe te passen of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, dient het voor de jeugdige ook mogelijk te zijn om hierover te klagen. Gelet op het feit dat tot het toepassen van geweld c.q. vrijheidsbeperkende middelen in opdracht van de selectiefunctionaris doorgaans zal worden besloten in samenhang met een plaatsings- of overplaatsingsbeslissing wordt aangeknoopt bij de hiervoor bestaande bezwaarschriftprocedure van artikel 18. Tevens wordt hiermee beroep tegen de beslissing op het bezwaarschrift op grond van artikel 77 mogelijk.

Halsema