Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026016 nr. 15

26 016
Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

nr. 15
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN HALSEMA EN ROUVOET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 17 maart 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel a wordt na «vrijheidsbeneming» ingevoegd: , waaronder begrepen hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en de uitvoering van het verblijfs- of behandelplan.

B. In onderdeel b wordt de puntkomma vervangen door een punt.

C. Onderdeel c vervalt.

D. Onderdeel d vervalt.

Toelichting

De geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, als ook de uitvoering van het verblijfs- en behandelplan zijn een verbijzondering van het doel van de vrijheidsbeneming. Beter is deze daar onder te brengen dan als aparte gronden op te nemen in de wet.

Halsema

Rouvoet