Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026016 nr. 14

26 016
Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN EURLINGS EN NIEDERER

Voorgesteld 16 maart 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat vernieuwingen en uitbreidingen in de justitiële jeugdinrichtingen dringend gewenst zijn;

overwegende, dat het Glenn Mills ook in Nederland al zeer positieve resultaten heeft behaald;

voorts overwegende, dat kinderrechters inmiddels jongeren justitieel plaatsen in het Glenn Mills College;

verzoekt de regering het besluit over het erkennen van het Glenn Mills College als justitiële jeugdinrichting zodanig te vervroegen dat deze plaatsvindt voorafgaand aan de besluitvorming over de realisering van extra capaciteit in justitiële jeugdinrichtingen;

verzoekt de regering voorts bij positieve besluitvorming in het licht van de voorziene capaciteitsuitbreiding van de justitiële jeugdinrichtingen te gaan onderzoeken met welke capaciteit het Glenn Mills College kan bijdragen aan het aanbod van de justitiële jeugdinrichtingen en de Kamer hierover bij het beleidskader Jeugdzorg 2001 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eurlings

Niederer