Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026016 nr. 12

26 016
Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID HALSEMA

Ontvangen 16 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 47 wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld inzake het klagen over beslissingen die ten aanzien van jeugdigen zijn genomen door de aan de inrichting verbonden arts of diens plaatsvervanger.

Toelichting

Niet valt in te zien waarom jeugdigen niet, evenals volwassenen, het recht toekomt te klagen over de medische handelingen die jegens hen worden verricht. Ook bij volwassen gedetineerden is vastgesteld dat andere wegen zoals de Medisch Adviseur van het ministerie en het Medisch tuchtcollege niet toereikend zijn. Vanuit het principe dat de beginselenwetten onderling alleen zouden afwijken wanneer de doelgroep daartoe noopt, dient een medisch klachtrecht ook hier te worden opgenomen.

Halsema