Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925947 nr. 14

25 947
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld

nr. 14
AMENDEMENT VAN DE LEDEN HAMER EN LAMBRECHTS

Ontvangen 20 januari 1999

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zendt binnen drie jaar na het tijdstip waarop artikel 7.57e van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs van toepassing is geworden aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement bevat een evaluatiebepaling die ertoe strekt dat de minister verslag uitbrengt over de doeltreffendheid, de uitvoerbaarheid en de effecten van de wet binnen drie jaar nadat het artikel over decentrale selectie (artikel 7.57e) toepassing is gaan vinden. Dat artikel gaat een jaar later werken dan de bepalingen betreffende de directe plaatsing en de loting.

Hamer

Lambrechts