Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925947 nr. 11

25 947
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID WIJN

Ontvangen 20 januari 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel 7.57e wordt als volgt gewijzigd:

A. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. Het instellingsbestuur kan een door hem te bepalen percentage van het aantal plaatsen dan wel alle plaatsen toewijzen aan door hem zelf geselecteerde gegadigden die naar zijn oordeel beschikken over de vereiste kwalificaties en motivatie. Het instellingsbestuur doet hiervan voor 1 december van het kalenderjaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de gegadigden zich aanmelden, mededeling aan de Informatie Beheer Groep.

B. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. Indien het instellingsbestuur toepassing geeft aan het eerste lid, maakt het tijdig bekend:

a. de criteria op basis waarvan de kwalificaties en de motivatie worden beoordeeld,

b. de regels van administratieve aard, voor zover niet voortvloeiend uit het vierde lid, en

c. de beslissing of gegadigden één dan wel twee maal tot deelname aan de selectieprocedure zullen worden toegelaten.

C. In het derde lid vervalt de zinsnede «, mits hij aan de lotingsprocedure blijft deelnemen».

II

In artikel 7.57f, eerste lid, wordt «selectieprocedure» vervangen door: lotingsprocedure.

Toelichting

Dit amendement geeft instellingsbesturen de bevoegdheid decentrale selectie te doen plaatshebben voor alle dan wel voor een door hen te bepalen percentage van het aantal plaatsen.

Voorts wordt de zinsnede geschrapt die bepaalt dat gegadigden, indien zij decentraal kunnen worden toegelaten, aan de lotingsprocedure moeten blijven deelnemen; voor deze bepaling bestaat geen reden.

Onderdeel II van het amendement betreft de nadere vooropleidingseisen. Op het moment van decentrale selectie kan nog niet bekend zijn of de gegadigden aan alle vooropleidingseisen voldoen. Uiteraard zal de inschrijving afhankelijk zijn van het voldoen aan de vooropleidingseisen.

Wijn