25 928
Navo helikopterproject NH-90

nr. 37
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2009

Inleiding

Met deze A-brief informeer ik u over de behoeftestelling van het project «Verwerving tweede tranche Initial In Service Support NH-90» ten behoeve van een verantwoorde ingebruikneming van de twintig NH-90 helikopters door Defensie. Deze tweede tranche behelst een vervolgbehoefte aan initiële reservedelen.

Behoefte

In juni 2000 is het productiecontract gesloten voor de verwerving van twintig NH-90 helikopters. In het contract zijn afspraken gemaakt over de instandhouding van de toestellen. Deze logistieke ondersteuning bestaat uit de Initial In Service Support (IISS-)fase en de In Service Support (ISS-)fase. De IISS-fase vangt aan bij de levering van de eerste NH-90 en duurt volgens de huidige stand van zaken tot 2015, wanneer Defensie alle twintig NH-90 helikopters in gebruik heeft genomen. Hierna begint de ISS-fase die duurt tot het einde van de operationele levensduur van de toestellen.

Ten tijde van de tekening van het contract was nog niet duidelijk wanneer de levering van de NH-90 helikopters zou beginnen. Daarnaast waren de prijzen van de reservedelen nog niet bekend. Om deze redenen is besloten de reservedelen voor de IISS in tranches te verwerven.

Zoals gemeld in de brief «Financiële stand van zaken helikopterproject NH-90» van 9 juni 2008 (Kamerstuk 25 928, nr. 28) is in het projectbudget rekening gehouden met ongeveer € 33 miljoen voor de verwerving van initiële reservedelen voor de eerste tranche, die ongeveer drie jaar zal beslaan. De behoeftestelling die het onderwerp is van deze brief behelst de tweede tranche aan initiële reservedelen voor twaalf Nato Frigate Helicopters (NFH) en acht Transport Nato Frigate Helicopters (TNFH) tot aan het moment dat alle NH-90 helikopters operationeel zijn.

Financiën

In de brief van 9 juni 2008 is gemeld dat met de investering in de tweede tranche IISS een bedrag was gemoeid van ongeveer € 45 miljoen. Uiteindelijk is het investeringsbedrag uitgekomen op € 44,6 miljoen (prijspeil 2009, inclusief BTW). Dit bedrag komt ten laste van de defensiebegroting.

Projectplanning en organisatie

De verwerving van de tweede tranche IISS is een defensiebreed project met een hierop afgestemde projectstructuur. Het project wordt geleid door het projectbureau NH-90 bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) waarin de operationele commando’s zijn vertegenwoordigd. De realisatiefase van dit project beslaat de periode 2010–2015.

Risico’s

De reservedelen zullen worden geleverd door de fabrikant van de NH-90, Nato Helicopter Industries(NHIndustries). De kans dat NHIndustries niet beschikt over de gewenste onderdelen is klein. Hierdoor zijn de risico’s gering.

Relatie met overige projecten

Dit project hangt samen met het helikopterproject NH-90.

Overige consequenties

Er zijn geen consequenties op de gebieden van personeel, arbeidsomstandigheden, milieu en infrastructuur.

Inschakeling Nederlandse industrie

In het consortium NHIndustries is Stork Fokker een van de partnerindustrieën. Stork Fokker levert de reservedelen voor de onderdelen die eerder door dit bedrijf zijn gefabriceerd.

Ten slotte

Ik ben voornemens het project «Verwerving tweede tranche Initial In Service Support NH-90» als gemandateerd project in uitvoering te geven aan de DMO.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries

Naar boven