Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825900 nr. 13

25 900
Wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN MIDDELKOOP C.S.

Ontvangen 14 april 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel N, komt als volgt te luiden:

N

In artikel 66a, tweede lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «artikel 3, tweede lid» vervangen door: artikel 3.

II

In artikel I wordt na onderdeel N een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Na

Na artikel 66a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 66b

Een persoon wiens echtgenoot overlijdt op of na 1 juli 1999, wordt als nabestaande geboren voor 1 januari 1950 aangemerkt indien hij:

a. op de dag van overlijden was gehuwd met de persoon die nadien is overleden, waarbij artikel 3 buiten toepassing blijft;

b. ter zake van het overlijden van zijn echtgenoot, indien dat overlijden zou hebben plaatsgevonden op de dag voor inwerkingtreding van deze wet, recht zou hebben gehad op een weduwenpensioen op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet waarbij de in artikel 8 van die wet genoemde leeftijdsgrenzen van 40 respectievelijk 35 jaar buiten aanmerking worden gelaten; en

c. tevens voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. Deze regels hebben in elk geval betrekking op de periode waarbinnen en de voorwaarden waaronder een aanvraag om als zodanig te worden aangemerkt bij de Bank moet worden ingediend en op de hoogte van een daartoe verschuldigde bijdrage. Daarnaast hebben deze regels betrekking op de door de Bank verschuldigde vergoeding aan derden in verband met door hen gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de in dit onderdeel bedoelde algemene maatregel van bestuur.

III

Artikel IIA, onderdeel B, onder k, komt te luiden:

k. bijdragen ingevolge artikel 66b van de Algemene nabestaandenwet;.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de tijdelijke overgangsregeling los te koppelen van het geboortejaar. De huidige regeling beperkt zich tot gehuwde personen die zijn geboren tussen 1950 en 1956 en zich vanwege hun gezondheidstoestand niet in redelijke mate op de particuliere markt kunnen verzekeren. Deze onverzekerbaarheid is echter niet gekoppeld aan leeftijd, maar aan gezondheidstoestand. Met dit amendement wordt ook aan gehuwden die zijn geboren na 1956 en vanwege hun gezondheidstoestand geen of slechts tegen hoge kosten een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten, de mogelijkheid geboden zich binnen de door de AMVB vast te stellen termijn bij de SVB te melden.

Van Middelkoop

Rosenmöller

Bijleveld-Schouten

Van Dijke

Marijnissen

Van der Vlies