Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825900 nr. 11

25 900
Wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID BIJLEVELD-SCHOUTEN C.S.

Ontvangen 14 april 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, wordt vervangen door:

G

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het tweede lid wordt na de zinsnede «inkomen uit arbeid» ingevoegd: of inkomen, bestaande uit een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen dan wel de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt na de zinsnede «bruto-minimumloon» ingevoegd: vermeerderd met de overhevelingstoeslag, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies.

Toelichting

Dit amendement beoogt de vrijlatingsregeling voor inkomsten uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering te verbeteren voor personen die na 1 juli 1996 nabestaande zijn geworden. Voor deze inkomsten geldt ingevolge dit amendement dezelfde vrijlatingsregeling als voor inkomsten uit arbeid, te weten 50% van het brutominimumloon plus een derde gedeelte van het meerdere.

Bijleveld-Schouten

Rosenmöller

Van Dijke

Van der Vlies

Van Middelkoop

Marijnissen

R. A. Meyer