25 891 (R 1609)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

nr. 18
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERHAGEN EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 15 februari 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel V, eerste lid, wordt de zinsnede «binnen een termijn van één jaar na de inwerkingtreding van deze Rijkswet» vervangen door: binnen een bij algemene maatregel van Rijksbestuur te bepalen termijn na de inwerkingtreding van deze Rijkswet, welke termijn ten minste één jaar bedraagt.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd emigranten die als gevolg van de eerdere wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap de Nederlandse nationaliteit hebben verloren meer ruimte te geven om het Nederlanderschap terug te krijgen. Doelstelling is dat deze emigranten hun Nederlanderschap terugkrijgen. Daarbij past een ruime en vooral flexibele overgangsregeling. Om die reden wordt voorgesteld in de wet op te nemen dat de overgangstermijn bij Algemene Maatregel van Rijksbestuur wordt vastgesteld, en minimaal een jaar duurt.

Verhagen

Van der Staaij

Naar boven