25 891 (R 1609)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID VERHAGEN

Ontvangen 15 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel P, wordt artikel 15, tweede lid, als volgt gewijzigd:

A. Aan het slot van onderdeel b vervalt het woord «of».

B. Aan onderdeel c wordt het woord «of» toegevoegd.

C. Toegevoegd wordt een onderdeel, luidende:

d. die ten gevolge van het verlies van Nederlanderschap aanzienlijk financieel nadeel zou lijden.

Toelichting

Voor buitenlanders die de Nederlandse nationaliteit wensen te verkrijgen is er de mogelijkheid om ingeval het verlies van de oorspronkelijke nationaliteit aanzienlijk financieel nadeel met zich meebrengt, de oude nationaliteit te behouden naast de Nederlandse. Met dit amendement wordt een analoge bepaling in de wet opgenomen voor Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn en de Nederlandse nationaliteit willen behouden, maar voor wie het niet beschikken over de nationaliteit van het land waar zij verblijven aanzienlijk financieel nadeel met zich meebrengt.

Verhagen

Naar boven