25 891 (R 1609)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VERHAGEN

Ontvangen 15 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel P, wordt in artikel 15, tweede lid, onderdeel c, na «die gehuwd is» ingevoegd: of gedurende een periode van minimaal drie jaar gehuwd is geweest.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd een aanzienlijk nadeel op te heffen dat Nederlanders in het buitenland kunnen leiden wanneer zij na ontbinding van een huwelijk niet over de nationaliteit van hun echtgeno(o)t(e) beschikken. De situatie is voor gehuwden niet wezenlijk anders dan voor diegenen die gehuwd zijn geweest.

Verhagen

Naar boven