25 891 (R 1609)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VERHAGEN

Ontvangen 15 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel P, wordt aan artikel 15, eerste lid, onder wijziging van de punt aan het slot van onderdeel d in een puntkomma, een onderdeel toegevoegd:

e. indien hij zich in vreemde krijgsdienst begeeft of zich aansluit bij een vreemde groepering die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk.

Toelichting

De situatie tijdens de Kosovocrisis heeft aangetoond dat het schrappen van de verliesbepaling wanneer men als Nederlander in vreemde krijgsdienst treedt dient te worden herzien. Tijdens de Kosovocrisis is aan de orde geweest dat voormalig Joegoslaviërs die inmiddels (al dan niet uitsluitend) over de Nederlandse nationaliteit beschikten naar hun voormalige vaderland zouden afreizen met het oogmerk zich te voegen bij de strijdkrachten aldaar. Een dergelijke gang van zaken kan zich in de toekomst herhalen. Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat het zich begeven in vreemde krijgsdienst of het zich aansluiten bij een vreemde groepering niet verenigbaar is met het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt op het moment dat de vreemde mogendheid of groepering in gevechtshandelingen betrokken raakt tegen (onder meer) het koninkrijk. Niet noodzakelijk is dat de betrokkene zelf gevechtshandelingen verricht tegen het Koninkrijk.

Verhagen

Naar boven