25 891 (R 1609)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VERHAGEN

Ontvangen 15 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 6, eerste lid, onderdeel h, de zinsnede «tenminste vijftien jaren toelating en hoofdverblijf heeft» vervangen door: ten minste vijfentwintig jaren toelating en hoofdverblijf heeft.

Toelichting

Het verlenen van de Nederlandse nationaliteit zonder dat de aanvrager voldoet aan de in artikel 8, eerste lid onder d bedoelde eisen dient een uitzondering te zijn. Deze eisen zijn in het belang van de Nederlandse samenleving en van degene die het Nederlanderschap wenst te verkrijgen. Daar past niet een termijn van 15 jaar bij, die is afgeleid van het aantal jaren waarna een vreemdeling niet meer uitgezet kan worden. In dit amendement wordt gekozen van een termijn van 25 jaar.

Verhagen

Naar boven