25 891 (R 1609)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIEDERER EN VERHAGEN

Ontvangen 14 februari 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel J, vervalt in artikel 8, vierde lid, de zinsnede «of door Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, als vluchteling is erkend».

II

Artikel Ia vervalt.

Toelichting

Voor het verlenen van het Nederlanderschap geldt voor vreemdelingen een termijn van ten minste vijf jaren. Die termijn geldt thans ook voor erkende vluchtelingen. Niet valt in te zien waarom voor deze laatste categorie de termijn nu wordt bekort tot drie jaar, terwijl na het van kracht worden van de Vreemdelingenwet 2000 weer een termijn van vijf jaren zal gelden (zie artikel Ia van het wetsvoorstel). Dit amendement strekt ertoe voor erkende vluchtelingen de termijn reeds nu op vijf jaren te stellen.

Niederer

Verhagen

Naar boven