Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025883 nr. 368

25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 368 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2019

Hierbij informeer ik uw Kamer mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van het Programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. Tevens bied ik u het rapport «Onderzoek initiatieven eerlijk werk» aan1. Dit onderzoek is in opdracht van het programma uitgevoerd.

Bij brief d.d. 21 juni 20192 is uw Kamer geïnformeerd over het doel en de opzet van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk. Dit programma stimuleert sectoren, branches en bedrijven om activiteiten te ontplooien gericht op preventie en op het vergroten van bewustwording bij werkgevers en werkenden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt deze partijen hierbij en speelt een faciliterende rol. In het programma staat goed werkgeverschap centraal. Door aandacht te besteden aan kennisverspreiding en goede voorbeelden op het gebied van goed werkgeverschap wil het programma zowel werkgevers als werkenden inspireren om ieder vanuit zijn of haar eigen rol met dit thema aan de slag te gaan. Onder meer via het Arboportaal worden deze kennis en goede voorbeelden ontsloten voor branches en bedrijven. Via bijeenkomsten bereikt het programma partijen uit zeer uiteenlopende sectoren en branches. Hierdoor brengt het programma ook verschillende partijen met elkaar in contact, zodat zij ervaringen en kennis kunnen uitwisselen.

Vanuit het programma is dit jaar voor in totaal € 600.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld aan 9 verschillende brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersverenigingen voor het uitvoeren van projecten gericht op preventie en bewustwording. Zo is een subsidie beschikbaar gesteld aan de Organisatie van Erkende Verhuizers voor een project gericht op het vergroten van de bewustwording van eerlijk, gezond en veilig werken in deelmarkten van de verhuisbranche. Aan CNV Jongeren is subsidie verleend voor het ontwikkelen en uitvoeren van een lessenserie voor het onderdeel loopbaanoriëntatie en -begeleiding in mbo-opleidingen. Dit lespakket is er op gericht om jongeren al tijdens hun mbo-opleiding bewust te maken van het belang van eerlijk, gezond en veilig werken in hun latere beroep.

Verder is in het kader van het programma onderzoek gedaan naar initiatieven die worden ontplooid door sectoren en branches om eerlijk werk te bevorderen. Het doel van dit onderzoek was tweeledig: 1: inzicht krijgen in de initiatieven die branches en sectoren ontplooien. 2: het verzamelen van goede voorbeelden en leerervaringen. Uit het onderzoek blijkt dat zes op de tien respondenten initiatieven heeft opgezet voor het stimuleren van eerlijk werk. Deze initiatieven variëren van informatieproducten en keurmerken of gedragscodes tot actieve controle op naleving. Enkele initiatieven zijn uitgewerkt tot good practices, zoals het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit en een Cao in begrijpelijke taal.

De komende periode worden de goede voorbeelden door het programma gedeeld via diverse communicatiekanalen. Het doel hiervan is om andere partijen te informeren, te inspireren en te motiveren om – naast het maken van cao-afspraken – ook op andere manieren actief werk te maken van eerlijk werk.

Na een landelijke startbijeenkomst in 2018 is in juni 2019 een themabijeenkomst over cao-naleving georganiseerd. Partijen uit zeer verschillende sectoren en branches hebben hier best practices uitgewisseld om cao-naleving te bevorderen. In verschillende deelsessies is aandacht besteed aan de diverse aspecten van cao-naleving. Zo is een deelsessie georganiseerd over het verbeteren van de leesbaarheid van cao’s. In een andere deelsessie zijn twee voorbeelden uit de praktijk van cao-inspectieorganen in de taxi- en beveiligingsbranche gepresenteerd. Cao-naleving is bij uitstek een onderwerp voor en door sociale partners. Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk verbindt sectoren die ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen om (preventief) de naleving te verbeteren. Zo zorgen sociale partners er niet alleen voor dat er afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de cao, maar dat deze ook worden nageleefd.

Op 30 oktober jl. heeft een tweede landelijke bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst voor sociale partners, brancheorganisaties, kennisinstituten en andere betrokkenen stond het thema «Goed werk: dat doen we samen» centraal. Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers aan de slag met vier concrete thema’s op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk:

  • Goed werkgeverschap: binden en boeien van tijdelijke medewerkers

  • Goed opdrachtgeverschap: samenwerken in de keten

  • CAO naleving

  • Empowerment van werkenden

Deze thema’s vormen de basis voor het vervolg van het programma. In 2020 zal het programma voor elk van deze thema’s een netwerk opzetten van branches, sociale partners en andere betrokkenen. Per thema organiseert het programma vervolgens verdere activiteiten, zoals netwerkbijeenkomsten en verdiepende themasessies. Het streven is om samen met het netwerk concrete producten te ontwikkelen, waarmee branches en sociale partners aan de slag kunnen met eerlijk, gezond en veilig werk.

Te denken valt aan praktische tools of handreikingen. Dit alles wordt ondersteund door communicatieactiviteiten, om zowel binnen als buiten de netwerken werkgevers en werkenden te bereiken en hen te inspireren om een bijdrage te leveren aan eerlijk, gezond en veilig werk.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 25 883, nr. 348