25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 323 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2018

In het Algemeen Overleg van 29 november 2017 heeft de Tweede Kamer gevraagd geïnformeerd te worden over het verlenen van een subsidie aan De Letselschade Raad voor het opstellen van een gedragscode gericht op een uniforme werkwijze bij het behandelen van claims voor beroepsziekten (Kamerstukken 25 883 en 17 050, nr. 312). Ik kan u informeren dat ik deze subsidie inmiddels heb toegekend.

Het initiatief en de te nemen stappen

Het initiatief van De Letselschade Raad richt zich op het ontwikkelen van een Gedragscode Behandeling Beroepsziektes. Deze code moet het proces van afhandeling van een claim gaan beschrijven: de te volgen stappen, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in het veld, de te hanteren termijnen en andere richtsnoeren voor de betrokken professionals ten behoeve van een adequate afhandeling van letselschadezaken ontstaan door beroepsziekten.

Een dergelijke gedragscode kan alleen tot stand komen in overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche. De Letselschade Raad kan daar de regie nemen zoals het eerder heeft gedaan bij het opstellen van gedragscodes. Een brede samenstelling van een werk- en stuurgroep en consultaties van de relevante partijen in de letselschadepraktijk zorgen voor het nodige draagvlak. Nadat de code is vastgesteld waarborgt inschrijving in het Register Letselschade vervolgens dat de aangesloten organisaties zich committeren aan de naleving van de gedragsregels zoals vastgelegd in de code. In een dergelijke code is ook de vaststelling van de causaliteit van beroepsziekten een punt van aandacht.

Bij de ontwikkeling van deze Gedragscode Behandeling Beroepsziektes is het van groot belang dat de professionals die later conform de gemaakte afspraken zullen (moeten) werken, vanaf het begin intensief bij het proces worden betrokken. Er worden daarom meerdere consultatiebijeenkomsten gehouden met professionals uit de letselschadebranche en andere relevante partijen om de ervaringen met de afwikkeling van beroepsziektes en oplossingsrichtingen met elkaar uit te wisselen.

Eind 2018 moet dan na deze eerste oriëntatiefase definitief besloten worden of het opstellen van een Gedragscode haalbaar is. De breed samengestelde werkgroep zal vervolgens in 2019 de concepttekst van de gedragsregels, een toelichting daarop en goede praktijken schrijven.

Hierbij wordt een methodiek gevolgd die voorziet in raadpleging van relevante marktpartijen op specifieke momenten om de mate van draagvlak voor de gekozen richting en inhoudelijke keuzes te meten.

Nadien worden in de eerste helft van 2020 consultatierondes over de definitieve tekst georganiseerd, waarna in het derde kwartaal 2020 de Gedragscode wordt gepresenteerd bij de relevante koepelorganisaties voor akkoord.

De officiële lancering van de Gedragscode Behandeling Beroepsziektes zal naar verwachting plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2020.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Naar boven