Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525883 nr. 259

25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 259 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2015

Op 2 september jl. heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu mij verzocht een uitgebreide reactie te sturen op het bericht dat medewerkers van NedTrain jarenlang zijn blootgesteld aan verf met de kankerverwekkende stof chroom- 61. Uw commissie vraagt daarbij nader in te gaan op welke maatregelen reeds zijn genomen, welke maatregelen nog zijn voorgenomen en naar de rol van de Inspectie SZW hierbij.

In de eerste plaats betreur ik het dat het personeel van NedTrain door de aanwezigheid van chroom-6 in verflagen op treinstellen in onzekerheid verkeert. De eventuele zorgen die er bij werknemers bestaan zijn goed voor te stellen.

Alvorens op deze vragen van uw commissie in te gaan, is het goed om de respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden van de NS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in dit dossier te verduidelijken. Het gaat hier over arbeidsomstandigheden van het personeel waar de NS verantwoordelijk voor is. Voor het gebruik van chroom-6 in verf voor industriële doelen bestaat geen algemeen verbod. Een dergelijk verbod is er wel voor toepassing in consumentenproducten. Werkgevers, en dus ook de NS, moeten er voor zorgen dat de wettelijke bepalingen ten aanzien van arbeidsomstandigheden worden nageleefd en zijn via de arboregelgeving verplicht om adequate bescherming te bieden aan de werknemers. De inspectie SZW ziet hierop toe.

Aanwezigheid van chroom-6 in verflagen

In bijgevoegde brief2 die aan mij en in afschrift aan de Minister van Financiën is gericht, schrijft NS hoe de aanwezigheid van chroom-6 in de betreffende verflagen is vastgesteld, welke maatregelen inmiddels zijn genomen en welke maatregelen nog worden genomen. Met deze brief wordt een groot aantal vragen van uw commissie beantwoord.

NS heeft na de berichtgeving over chroom-6 bij Defensie vorig jaar onderzocht of er verf met deze stof werd gebruikt in haar werkplaatsen. Dat bleek niet het geval. In juni 2015 werd echter chroom-6 aangetroffen in oude verflagen op een aantal treinstellen. Nadat dit bekend werd zijn werkzaamheden met mogelijke risico’s meteen stilgelegd en zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen (zoals het gebruik van ander type stofmaskers en een aangepaste werkwijze van schoonmaken). Tegelijkertijd is onafhankelijk onderzoek binnen Nedtrain gestart. Hieruit blijkt volgens de NS dat de veiligheid van medewerkers op dit moment niet in het geding is. Daarnaast staat vast dat reizigers geen gevaar lopen doordat zij nooit met de stof in aanraking komen en altijd veilig hebben gereisd.

Het is belangrijk te constateren dat medewerkers, bonden en Inspectie SZW meteen nadat de stof is aangetroffen zijn geïnformeerd en er intern transparant over is gecommuniceerd vanaf de constatering begin juni. Ook organiseert NS medewerkersbijeenkomsten o.a. met vakbond FNV Spoor en biedt NS medisch onderzoek voor (oud-) medewerkers. Verder zal onafhankelijk onderzoek plaatsvinden naar de huidige en historische blootstelling aan chroom-6 en laat de NS haar aanpak door een onafhankelijke commissie toetsen.

Rol Inspectie SZW

De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de arboregelgeving. In juni heeft Nedtrain BV de Inspectie SZW geïnformeerd over de resultaten van het stofonderzoek, waarbij de aanwezigheid van chroom-6 in oude verflagen van meerdere treintypen is vastgesteld. Daarbij is gemeld dat het chroom-6 betreft dat in het verleden is toegepast. Tevens heeft NedTrain in deze melding toegezegd nader onderzoek te doen en op basis van het onderzoek waar nodig gepaste maatregelen te nemen. Deze informatie heeft zij inmiddels ter beoordeling aangeboden aan de Inspectie SZW.

Vervolgstappen

De NS heeft in haar brief maatregelen aangekondigd gericht op een goede informatievoorziening naar het personeel en het uitvoeren van nader (medisch)onderzoek. Deze aanpak wordt door mij onderschreven. Daarbij heeft mijn departement met de NS en het Ministerie van Defensie afspraken gemaakt om te borgen dat de onderzoeken van NS aansluiten bij het eerder door Defensie in gang gezette onderzoek naar chroom-6. Dit onderzoek wordt momenteel onder leiding van het RIVM uitgevoerd. Over de voortgang van de resultaten van het onderzoek door het RIVM zult u binnenkort in een brief door de Minister van Defensie worden geïnformeerd. Voorts heeft de NS het RIVM verzocht om zitting te nemen in de onafhankelijk commissie om de aanpak van NS te toetsen.

De voortgang van genoemde acties en maatregelen die door NS zijn en worden getroffen, worden besproken in het periodiek overleg met de NS.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Nu.nl, 2 september 2015

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl