25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 243 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2014

Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn wettelijk verplicht een geconstateerde beroepsziekte te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Ondanks deze wettelijke verplichting is er sprake van een onderrapportage door bedrijfsartsen en arbodiensten. Om die reden is in opdracht van de Inspectie SZW en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek uitgevoerd naar de melding van beroepsziekten door bedrijfsartsen. Hierbij bied ik u het rapport aan met de resultaten van het onderzoek1.

Uit het rapport blijkt dat beroepsziekten die jaarlijks gemeld worden afkomstig zijn van rond de 30% van alle bedrijfsartsen. Deze groep wisselt per jaar. Van alle bedrijfsartsen meldt 46% nooit een beroepsziekte. In het onderzoek is ook gekeken naar de belemmerende en bevorderende factoren om beroepsziekten te melden. Belemmerende factoren die worden aangegeven zijn gebrek aan tijd en het niet declarabel zijn van bestede tijd. Een genoemde bevorderende factor om beroepsziekten te melden, is de professionele taakopvatting van de bedrijfsarts. Door de aandacht voor het melden van beroepsziekten tijdens de onderzoeksperiode is het aantal meldingen van beroepsziekten bij het NCvB en het aantal meldende artsen fors toegenomen.

Ik heb de SER gevraagd om de knelpunten met betrekking tot het melden van beroepsziekten in het advies over de «Toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg» mee te nemen. Ik verwacht het advies van de SER in september. In mijn reactie op het advies zal ik de uitkomsten van het onderzoek betrekken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven