25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2013

Met deze brief bied ik u het signalement «Arbozorg in Nederland» van de Inspectie SZW aan1.

Uit dit signalement van de Inspectie SZW blijkt dat de naleving van twee arbozorgverplichtingen, de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en de preventiemedewerker, door (vooral kleine) bedrijven relatief laag is en tot 2012 licht daalt. Daarnaast zien inspecteurs dat de RI&E door veel bedrijven wordt beschouwd als een administratieve verplichting in plaats van als een basis voor het vormgeven van preventiebeleid in het bedrijf. De Inspectie SZW concludeert dat de aandacht voor preventie in bedrijven terugloopt. Dit is voor de Inspectie SZW aanleiding om in 2013 een nieuwe aanpak van het thema arbozorg te ontwikkelen.

Dit signalement besteedt aandacht aan de zaken die niet goed gaan. Vanuit het perspectief van de Inspectie SZW is dit begrijpelijk. Ik wil benadrukken dat er ook veel goed gaat in Nederland. Zo blijkt uit recent onderzoek door TNO2 dat de kwaliteit van de arbeid in Nederland in het algemeen goed is, ook in Europees perspectief. Daarnaast neemt ruim 90% van de werkgevers adequate maatregelen voor de aanwezig arbeidsrisico’s en is ruim 92% van de werknemers tevreden tot zeer tevreden met zijn arbeidsomstandigheden. Verder is het percentage arbeidsongevallen en ziekteverzuim de laatste jaren relatief laag en stabiel.

Met de Inspectie SZW ben ik van mening dat preventie in bedrijven van groot belang is. Goede preventie is cruciaal om te bereiken dat werkenden duurzaam en productief inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. In de kabinetsreactie op het SER advies «stelsel voor gezond en veilig werken» heb ik aangegeven dat het primair de taak van werkgevers is om – in overleg met werknemers – preventie binnen het bedrijf vorm te geven. Ik heb daarbij tevens aangegeven op welke wijze ik daar aan bijdraag. Ik doe dit ondermeer door:

  • het stimuleren van de totstandkoming van branche RI&E’s door financiële ondersteuning van het Steunpunt RI&E;

  • in de brede betekenis van preventie de gezondheid van werkenden te stimuleren met het Actieplan Gezond Bedrijf; en

  • bij te dragen aan het Nationaal Programma Preventie van het Ministerie van VWS.

Met bovengenoemde maatregelen, en de nieuwe aanpak van het thema arbozorg door de Inspectie SZW, verwacht ik dat de preventie in bedrijven op een goed niveau blijft. Ik reken daarbij op een actieve rol van werkgevers en werknemers. Het zijn immers zij die zorg dragen voor preventie op de werkvloer.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Arbobalans 2012, kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland, TNO

Naar boven