25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 174 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2010

Als voormalig onderdeel van de Inspectie Werk en Inkomen, thans onderdeel van de Arbeidsinspectie, heeft het Team Certificatie een verkennende studie gedaan naar de certificatie van containers die onder het Warenwetbesluit containers vallen.

De verkennende studie betreft vooral containers voor goederen die over zee worden vervoerd. Er is een «International Convention for Safe Containers (CSC)» voor deze containers. Deze conventie is geïmplementeerd in het Warenwetbesluit containers. Dergelijke containers moeten na 5 jaar, gerekend vanaf de nieuwbouwcertificering, iedere 2½ jaar worden gekeurd.

Vastgesteld is dat de (keurings)certificaten veelal niet worden afgegeven door de daarvoor door de minister van SZW aangewezen instellingen, maar door onderhoudsbedrijven voor containers. SZW heeft na de aanwijzing van de keuringsinstellingen in 1985 feitelijk geen toezicht gehouden op deze instellingen. Dit heeft niet geleid tot klachten of, voor zover bekend, onveilige situaties met containers. Het ministerie van V&W houdt toezicht op deze (dezelfde) instellingen voor het classificeren van zeeschepen.

De belangrijkste bevindingen en conclusies van de verkennende studie zijn:

  • 1. Van de zeven in 1985 aangewezen instellingen zijn er nog drie in Nederland actief met de certificatie van containers, waarvan twee in zeer beperkte mate.

  • 2. Slechts één van de zeven aangewezen instellingen voldoet aan de huidige aanwijzingscriteria.

  • 3. Certificaten van wettelijk verplichte periodieke keuringen worden uitgegeven door niet geautoriseerde bedrijven. Eén van deze bedrijven is zelfs marktleider in Nederland.

  • 4. Het certificaat wordt door niet aangewezen instellingen ook uitgegeven zonder een keuring vooraf.

Gelet op de plaats die Nederland inneemt in het vervoer van containers vind ik dat de certificatie van containers moet worden verbeterd.

Ik zal daartoe de volgende maatregelen nemen:

  • 1. De zes aangewezen instellingen die niet of nauwelijks containers keuren meld ik dat ik voornemens ben hun aanwijzing in te trekken, omdat zij niet voldoen aan de aanwijzingscriteria en verzoek hen om een reactie.

  • 2. De aangewezen instelling die wel containers keurt meld ik dat de aanwijzing zal worden herzien, omdat aanvullende aanwijzingscriteria en rapportageverplichtingen van toepassing worden.

  • 3. De niet geautoriseerde bedrijven (onderhoud- en reparatiebedrijven), welke bekend zijn bij SZW/Arbeidsinspectie, meld ik dat de door hen afgegeven certificaten niet rechtsgeldig zijn. Ik verzoek hen niet langer dergelijke certificaten voor containers af te geven. Ik maak hen erop attent dat zij de keuringswerkzaamheden eventueel kunnen voortzetten in opdracht van een aangewezen instelling. De aangewezen instelling houdt dan toezicht op de keuringen en geeft de certificaten af.

  • 4. Afhankelijk van de reacties van de aangewezen instellingen en de niet geautoriseerde bedrijven zal ik overwegen om het Warenwetbesluit containers aan te passen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven