25 883
Arbeidsomstandigheden

nr. 140
MOTIE VAN DE LEDEN TIMMER EN KOPPEJAN

Voorgesteld 28 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de Arbowet, artikel 8, is geregeld dat een werknemer door zijn werkgever geïnformeerd moet worden over de door hemzelf te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn om deze risico’s te voorkomen of te beperken;

overwegende, dat inzage in dit soort gegevens van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat mogelijke klachten van werknemers over werkgevers naar aanleiding van artikel 8 worden geïnventariseerd, alsook te bekijken of artikel 8 in de praktijk goed wordt uitgevoerd, of de Arbeidsinspectie hierop toeziet en de Kamer hier voor het volgende arbo-overleg in juni over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Timmer

Koppejan

Naar boven