25 883
Arbeidsomstandigheden

nr. 139
MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 28 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat inzage in en bekendheid met de risico-inventarisatie en -evaluatie van wezenlijk belang zijn voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;

verzoekt de regering om wettelijk te waarborgen dat een werknemer desgewenst de beschikking krijgt over ten minste dat deel van de risico-inventarisatie en -evaluatie dat betrekking heeft op de risico’s en te nemen risicobeperkende maatregelen die relevant zijn voor zijn of haar werkzaamheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Naar boven