Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200725883 nr. 103

25 883
Arbeidsomstandigheden

nr. 103
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 maart 2007

Hierbij bied ik u een onderzoeksrapport aan naar praktijksituaties waar blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden plaatsvindt.1 Het rapport is in opdracht van mijn ministerie opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ter voorbereiding van de implementatie van de EG-richtlijn elektromagnetische velden (Richtlijn 2004/40/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende de minimum voorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden). De richtlijn dient uiterlijk 30 april 2008 geïmplementeerd te zijn.

Elektromagnetische velden (EMV) vormen een betrekkelijk nieuw arborisico, dat nog redelijk onbekend is bij werkgevers en arbodeskundigen. Informatie hierover in de literatuur is zeer beperkt voorhanden.

Het doel van het onderzoek was om werkgevers en branches een handreiking te geven waarmee zij eenvoudig kunnen bepalen of zij voldoen aan de normen in de richtlijn. Daarnaast worden maatregelen gesuggereerd om aan de voorschriften van de richtlijn te voldoen.

Werkgevers- en werknemersorganisaties en deskundigen zijn via een klankbordgroep betrokken bij de totstandkoming van dit rapport.

Uit het onderzoek blijkt dat veruit het grootste deel van de bedrijven nauwelijks gevolgen ondervindt van deze richtlijn. Enkele branches zullen nog aanvullende maatregelen moeten nemen. Met betrokken branches zal hierover worden overlegd.

Het rapport beschrijft wel mogelijke belemmeringen in de toepassing en de verdere ontwikkeling van interventietechnieken met MRI in de gezondheidszorg.

Bij de voorbereiding van de richtlijn zijn deze knelpunten niet voorzien, ook niet door de producenten van MRI-apparaten. Inmiddels vindt overleg over de kwestie plaats met producenten, medisch specialisten en het Ministerie van VWS.

Ook is de situatie onder de aandacht gebracht van de Europese Commissie en andere lidstaten en is bij de Commissie aangedrongen op het ondernemen van actie om te voorkomen dat de implementatie de richtlijn de gezondheidszorg in de weg staat. De Commissie heeft inmiddels een aantal initiatieven genomen, waaronder een onderzoek om de problematiek goed in beeld te krijgen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.