Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925879 nr. 15

25 879
Arbeidsomstandighedenwet 1998

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID MIDDEL

Ontvangen 6 oktober 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid, aanhef, wordt na «De werkgever voert» ingevoegd: binnen zijn algemeen ondernemingsbeleid.

B. In het derde lid wordt «regelmatig» vervangen door: jaarlijks.

II

Aan artikel 12 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

6. De werkgever voert omtrent het in artikel 3, eerste lid, bedoelde ondernemingsbeleid, voor zover dat van aanwijsbare invloed kan zijn op het arbeidsomstandighedenbeleid, vooraf overleg met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers.

Toelichting

Dit amendement beoogt het arbobeleid periodiek op initiatief van de werkgever aan het medezeggenschapsorgaan voor te leggen, opdat dit in staat is zijn instemmingsrecht te doen gelden.

Middel