Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925879 nr. 10

25 879
Arbeidsomstandighedenwet 1998

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID STROEKEN

Ontvangen 28 september 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

5. Indien binnen de onderneming jeugdige werknemers werkzaam zijn, houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers. Tevens bevordert de werkgever zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd het leer- en vormingsproces van jeugdige werknemers.

Toelichting

Ondergetekende acht het van belang het artikel over voorlichting en onderricht aan te vullen met een bepaling die ertoe strekt de betreffende op preventie gerichte verplichtingen ten opzichte van jeugdige werknemers te benadrukken.

Stroeken