Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200125877 nr. 71

25 877
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..)

nr. 71
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HARREWIJN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 65

Ontvangen 2 juli 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 59, tweede lid, wordt na onderdeel a een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

ab. het gevraagd en ongevraagd inlichten en adviseren van Onze betrokken Ministers aangaande de door de commissie geconstateerde bevindingen. Desgewenst kan de commissie onze betrokken Ministers vragen deze inlichtingen en adviezen ter kennis van een of beide Kamers der Staten Generaal te brengen, waarbij de werkwijze zoals beschreven in artikel 75 van overeenkomstige toepassing is.

Toelichting

Dit amendement beoogt duidelijk in de wet vast te leggen dat de Commissie van Toezicht te allen tijde de betrokken ministers gevraagd en ongevraagd kunnen informeren en adviseren en via de ministers ook de Kamer(s). Dit om te voorkomen dat er slechts een formalistische uitvoering van de controle-taak ontstaat. De wijze waarop de Kamer(s) geïnformeerd worden is ontleend aan de werkwijze bij artikel 75. Conform het amendement van van Oven/Scheltema is niet vastgelegd bij welke commissie(s) van de Kamer(s) dit dient te geschieden.

Harrewijn