Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200125877 nr. 69

25 877
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..)

nr. 69
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN OVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 28 juni 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 37a wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Artikel 104a vervalt.

Toelichting

Artikel 37a biedt de mogelijkheid bij algemene maatregel van bestuur de kring van personen of instanties die in aanmerking komen voor verstrekking van door de diensten vergaarde gegevens. Omdat het daarbij mogelijk gaat om uiterst privacygevoelige gegevens is het belangrijk dat de Staten-Generaal expliciet op de hoogte wordt gesteld wie tot de kring gaat behoren aan wie in voorkomende gevallen gegevens zullen worden verstrekt.

Van Oven