Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200125877 nr. 64

25 877
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..)

nr. 64
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HARREWIJN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 34

Ontvangen 27 juni 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 19, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt het doormandateren van de machtiging voor toestemmingsverlening voor de inzet van bijzondere bevoegdheden van de diensten tegen te gaan. De indiener is van mening dat buiten de minister uitsluitend het hoofd van de dienst aangewezen moet worden als degene die de machtiging krijgt om die toestemming voor de inzet van bijzondere bevoegdheden te verlenen. Het verder binnen de diensten doormandateren leidt ertoe dat het besluit tot de inzet van bijzondere bevoegdheden tot op het uitvoerende niveau genomen zou kunnen worden, hetgeen de indiener onwenselijk acht.

Harrewijn