Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200125877 nr. 17

25 877
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede houdende wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..)

nr. 17
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 juni 2001

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 17, tweede lid, wordt «zich verplicht» vervangen door: verplicht zich.

B

In artikel 80, tweede lid, tweede volzin, wordt «aan» vervangen door: bij.

C

In artikel 85, eerste lid, wordt «27, zesde lid en» vervangen door: 27, zesde lid, en.

D

In artikel 86 wordt «inlichtingenen veiligheidsdiensten» vervangen door: inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

E

In artikel 90 wordt «aa.» vervangen door: «dd.»

F

Artikel 93 komt te luiden:

Artikel 93

Artikel 1 van hoofdstuk 3 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van de wet van 5 april 2001 tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Stb. 180) vervalt.

G

Artikel 95c komt te luiden:

Artikel 95c

Artikel 2, tweede lid, onder b, van Wet bescherming persoonsgegevens komt te luiden:

b. door of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19...

Toelichting

Mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de Minister van Defensie en de Minister van Justitie licht ik deze derde nota van wijziging als volgt toe. Door middel van deze derde nota van wijziging worden enige onvolkomenheden van technische en redactionele aard in de tekst van het wetsvoorstel hersteld en worden de in het wetsvoorstel opgenomen wijzigingen in andere wetten in overeenstemming gebracht met de huidige stand van zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries