Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200125877 nr. 16

25 877
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..)

nr. 16
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 maart 2001

Overeenkomstig mijn toezegging aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doe ik u hierbij toekomen de tekst van de Uitvoerig Gemotiveerde Mening van de Europese Commissie inzake het wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede het antwoord daarop van de Nederlandse regering.1

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.