Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200025877 nr. 10

25 877
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..)

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 9 november 1999

In de nota naar aanleiding van het verslag (stuk nr. 8) en de nota van wijziging (stuk nr. 9) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I. NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG (STUK NR. 8)

In de bijlage worden de volgende verbeteringen aangebracht:

A

Op blz. 134 wordt in de kop boven kolom 1:

– «INFORMATIE BIJ I&V-diensten» vervangen door: INFORMATIE BIJ I&V-DIENSTEN

– «Belangrijkste beperkingsgronden» vervangen door: Belangrijke beperkingsgronden

B

Op blz. 134 wordt in kolom 1 bij Nederland (huidige regeling) «modus operandie» vervangen door: modus operandi

C

Blz. 136 wordt vervangen door:

 123456
 INFORMATIE BIJ I&V-dienstenBelangrijke beperkingsgronden bij toegang tot documenten bij inlichtingen- en veligheidsdiensten en invulling van deze beperkingsgronden in de praktijk in relatie tot de veiligheid van de StaatINFORMATIE BIJ I&V-DIENSTENProcedure met betrekking tot de behandeling van een verzoek om inzageINFORMATIE BIJ I&V-DIENSTENTermijnen waarbinnen geen inzage mogelijk is/termijnen waarna geen beperkingen meer mogelijk zijnINFORMATIE BIJ I&V-DIENSTENIs inzage in documenten die persoonsgegevens bevatten door derden mogelijk?OVERBRENGING NAAR ARCHIEFDIENSTTermijn waarna de documenten overgebracht moeten worden naar een archiefdienstINFORMATIE BIJ ARCHIEFDIENSTRegeling t.a.v. overbrenging van documenten met openbaarheidsbeperkingen naar de archiefdienst
Noorwegen– Staatsveiligheid – nationale defensie – relatie met andere landen In het voorjaar van 1999 zal het Noorse Parlement een voorlopige regeling (preliminary arrangement) over toegang tot documenten van de veiligheidsdienst aannemen. Volgens deze (tijdelijke) regeling kan het publiek op verzoek inzage krijgen in documenten van de Noorse veiligheidsdienst die dateren van 8-5-1945 tot 8-5-1996. Documenten van vóór 1977 zijn aan minder openbaarheidsbeperkingen onderworpen; voor documenten na 1977 gelden er openbaarheidsbeperkingen om redenen van staatsveiligheid etc. De regeling maakt een algemene uitzondering voor openbaarmaking in gevallen waarin zicht zou ontstaan op de bronnen of de werkwijze.Volgens de voorlopige regeling over inzage in documenten van de veiligheidsdienst (zie eerste kolom), worden inzageverzoeken in de eerste aanleg behandeld door een afzonderlijk administratief lichaam. Tegen besluiten van dit lichaam kan beroep worden ingesteld bij een speciale commissie.Bepaalde klachten kunnen daarna nog door de rechter worden behandeld, maar in principe is de weg naar de administratieve rechter gesloten nadat de commissie uitspraak heeft gedaan.Veiligheidsdienst: er geldt geen algemeen verbod van het kopiëren van persoonsgegevens. Degene wiens inzageverzoek is toegewezen volgens de voorlopige regeling, krijgt een kopie van de documenten.Militaire inlichtingendienst: het kopiëren van persoonsgegevens is in het algemeen niet toegestaan, tenzij een officieel orgaan hiertoe opdracht geeft of doelmatigheidsredenen dit vereisen In principe wordt een document na 30 jaar gedeclassificeerd (voor uitzonderingen zie laatste kolom). Nee.Veiligheidsdienst: er worden geen termijnen genoemd.Militaire inlichtingendienst: in principe 30 jaar. Militaire inlichtingendienst: de meeste documenten zijn geclassificeerd en blijven bij de dienst (dus ook na 30 jaar) totdag ze gedeclassificeerd zijn.Veiligheidsdienst: documenten met informatie over de organisatie van de dienst, zijn methoden of bevindingen worden na 30 jaar niet gedeclassificeerd. Ze worden na 40 jaar geëvalueerd teneinde vast te stellen of ze voor declassificatie in aanmerking komen. Een dergelijke evaluatie vindt iedere 10 jaar plaats. Bij overdracht van documenten naar een archiefdienst gaat ook de zeggenschap over op de archiefdienst. De Directeur van het Rijksarchief mag documenten die als «confidentieel» en «geheim» zijn gerubriceerd declassificeren, nadat hij de desbetreffende dienst heeft geraadpleegd en als het duideiljk is dat er geen redenen meer zijn tot openbaarheidsbeperking. Dit geldt niet voor «zeer geheime» informatie. Er is een nieuwe regeling in voorbereiding waardoor de zeggenschap over de docu-menten bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zal blijven.

D

Op blz. 138 wordt aan de tekst in kolom 6 toegevoegd: In 1997 heeft de veiligheidsdienst bijna al zijn documenten daterend van 1909 tot en met de Eerste Wereldoorlog overgedragen aan het Rijksarchief.

E

Op blz. 139 wordt in de tekst in kolom 5 het woord «totdag» vervangen door: totdat.

II. NOTA VAN WIJZIGING (STUK NR. 9)

A

De aanduiding van de onderdelen Ha, Ia, Oa en Cca wordt boven de tekst van de desbetreffende onderdelen geplaatst.

B

In onderdeel LL, artikel 95b, onderdeel 1, wordt «Militaire Inlichtingenen Veiligheidsdienst» vervangen door: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Tevens wordt «Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19» vervangen door: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19...

C

In onderdeel LL, artikel 95d, onderdelen 1 en 2 , wordt «Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19» vervangen door: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19...