Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825873 nr. 1;2

25 873
Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met het verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht)

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met het verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

4 februari 1998

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal socialeverzekeringswetten te wijzigen met het oog op de verduidelijking van de verzekeringspositie van personen wier verzekering voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie en met het oog op de met de verzekering onlosmakelijk verbonden premieplicht op grond van die wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. WIJZIGING VAN WETTEN

ARTIKEL I. ZIEKTEWET

In de Ziektewet wordt na artikel 3 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Zo nodig in afwijking van artikel 3 en de daarop berustende bepalingen:

a. wordt als werknemer beschouwd de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. wordt niet als werknemer beschouwd de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

ARTIKEL II. WERKLOOSHEIDSWET

In de Werkloosheidswet wordt na artikel 3 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Zo nodig in afwijking van artikel 3 en de daarop berustende bepalingen:

a. wordt als werknemer beschouwd de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. wordt niet als werknemer beschouwd de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

ARTIKEL III. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

In de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt na artikel 3 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Zo nodig in afwijking van artikel 3 en de daarop berustende bepalingen:

a. wordt als werknemer beschouwd de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. wordt niet als werknemer beschouwd de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

ARTIKEL IV. ALGEMENE OUDERDOMSWET

In de Algemene Ouderdomswet wordt na artikel 6 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Zo nodig in afwijking van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen:

a. wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

ARTIKEL V. ALGEMENE NABESTAANDENWET

In de Algemene nabestaandenwet wordt na artikel 13 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13a

Zo nodig in afwijking van artikel 13 en de daarop berustende bepalingen:

a. wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

ARTIKEL VI. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

In de Algemene Kinderbijslagwet wordt na artikel 6 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Zo nodig in afwijking van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen:

a. wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

ARTIKEL VII. ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN

In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt na artikel 5a een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5b

Zo nodig in afwijking van artikel 5 en de daarop berustende bepalingen:

a. wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

ARTIKEL VIII. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

In de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt na artikel 3 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Zo nodig in afwijking van artikel 3 en de daarop berustende bepalingen:

a. wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

HOOFDSTUK II. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL IX. PREMIEPLICHT ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKT- HEIDSWET

Voor de toepassing van artikel 6 van de Wet financiering volksverzekeringen wordt in perioden gelegen voor 1 januari 1998:

a. mede als verzekerde in de zin van de Algemene Arbeidsongeschikt- heidswet, zoals deze wet luidde voor 1 januari 1998, aangemerkt de persoon van wie in die perioden de verzekering voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. niet als verzekerde in de zin van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet, zoals deze wet luidde voor 1 januari 1998, aangemerkt de persoon op wie in die perioden op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

ARTIKEL X. PREMIEPLICHT ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENWET

Voor de toepassing van artikel 6 van de Wet financiering volksverzekeringen wordt in perioden gelegen voor 1 juli 1996:

a. mede als verzekerde in de zin van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, zoals deze wet luidde voor 1 juli 1996, aangemerkt de persoon van wie in die perioden de verzekering voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. niet als verzekerde in de zin van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, zoals deze wet luidde voor 1 juli 1996, aangemerkt de persoon op wie in die perioden op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

ARTIKEL XI. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt:

a. wat de artikelen I, II en III betreft terug tot en met 1 januari 1992;

b. wat de artikelen IV, VI, VII, IX en X betreft terug tot en met 1 januari 1989;

c. wat artikel V betreft terug tot en met 1 juli 1996;

d. wat artikel VIII betreft terug tot en met 1 januari 1998.

ARTIKEL XII. CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,