Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925871 nr. 18

25 871
Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)

nr. 18
MOTIE VAN HET LID RABBAE

Voorgesteld 22 september 1998

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kinderen die zijn opgenomen in psychiatrische klinieken, vaak geen thuisschool hebben;

overwegende, dat onderhavig wetsvoorstel per 1 augustus 1999 wordt ingevoerd en dat er op dat moment nog geen passende voorziening voor bovengenoemde kinderen zal zijn ingericht;

overwegende, dat er een reëel risico bestaat dat de aangeduide groep leerlingen (tijdelijk) tussen wal en schip valt en geen passend onderwijs zal krijgen;

verzoekt de regering te garanderen dat bovengenoemde leerlingen in afwachting van een passende voorziening op een passende school worden ingeschreven, zodat zij op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rabbae