25 839 Tegoeden Tweede Wereldoorlog

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2019

Bijgaand zend ik u een afschrift van mijn brief aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om een commissie ter evaluatie van het restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog in te stellen1. Deze evaluatie is aan de Kamer toegezegd door mijn ambtsvoorganger in een brief aan de Tweede Kamer van 4 oktober 2016 (Kamerstuk 25 839, nr. 42).

De Raad zal een commissie samenstellen. Ik heb de Raad verzocht in het najaar 2020 een advies te geven, waarna ik een beleidsreactie aan de Kamer zal versturen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven