25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2014

De vaste Kamercommissie voor SZW heeft in haar procedurevergadering van 4 maart 2014 gesproken over twee brieven. Het betreft een brief van beheersstichting Ascert met een tekstvoorstel voor een schemawijziging op het gebied van onafhankelijkheid en een brief van het bedrijf RIR Nederland aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in reactie op het tekstvoorstel. Mij is om een reactie verzocht. Deze treft u hierbij aan.

Certificatiestelsel

Om als certificerende en keurende instelling (CKI) (her)aangewezen te worden, moet een bedrijf voldoen aan criteria zoals vastgelegd in een Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht (WDAT). Onderdeel van de procedure tot aanwijzing is een beoordeling van de Raad voor Accreditatie (Raad) waaruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan de gestelde criteria. Deze criteria zijn opgesteld door de Beheerstichting Ascert. Ascert is voor het Ministerie van SZW een belangrijk aanspreekpunt binnen het werkveld asbest. De Beheerstichting ontwikkelt en beheert, in samenspraak met vertegenwoordigers uit het werkveld, de schema’s op het terrein van asbest.

Certificatieschema en onafhankelijkheid

In het certificatieschema voor aanwijzing en toezicht dat op dit moment geldig is voor asbestverwijderingsbedrijven en asbestinventarisatiebedrijven zijn criteria opgesteld waarmee onafhankelijkheid wordt geborgd. Doel van deze criteria is om belangenverstrengeling te voorkomen. Zo is gecombineerd aandeelhouderschap bij een certificatie-instelling en een asbestverwijderings-bedrijf en/of een asbestinventarisatiebureau niet toegestaan. Daarnaast is het gecombineerd vervullen van een bestuursfunctie bij een certificatie-instelling en een asbestverwijderingsbedrijf en/of een asbestinventarisatiebureau niet toegestaan. Als verificatie daarvan moet het bedrijf dat als CKI wil worden aangewezen de volledige groeps-/holdingstructuur, bestuurlijke verhoudingen, eigendomsverhoudingen, personele invulling van de managementstructuur, doel en aard van de onderneming en haar dienstverlening volledig, actueel en schriftelijk te overleggen.

Wijzigingsvoorstel

Onafhankelijkheid van bedrijven in de asbestsector acht ik van groot belang voor een goed werkend stelsel. Het wijzigingvoorstel dat ik van Ascert heb ontvangen bestudeer ik dan ook zorgvuldig en laat ik beoordelen door onder meer de Raad van Accreditatie. Dit neemt enige tijd in het beslag. Ik wil benadrukken dat bij de momenteel lopende procedure van (her)aanwijzing van CKI’s op het terrein van asbest de huidige schema’s worden gehanteerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven