Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201425834 nr. 82

25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2013

In antwoord op vragen van de leden Ulenbelt en Van Gerven (beiden SP) (Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 1922) heb ik u op 10 april 2013 bericht dat ik de voorziene publicatie van nieuwe grenswaarden voor het werken met asbest uitstelde tot 1 januari 2014. Dit in verband met de benodigde uitwerking van de praktische implicaties van deze aanscherping van de grenswaarden. Zowel de SER als de beheersstichting Ascert (belast met de uitwerking van de benodigde certificatieschema’s) vroegen om dit uitstel.

Vervolgens heb ik aanvullend onderzoek uit laten voeren om de uitwerking te ondersteunen. Eind november is dit onderzoek door TNO opgeleverd. Het onderzoek biedt enerzijds antwoorden, maar roept anderzijds ook nieuwe vragen op. Duidelijk wordt dat de bescherming van werknemers, met name asbestsaneerders, tot onder het door de Gezondheidsraad voorgestelde grenswaardenniveau, vooral in de hoge risicosaneringen om forse aanpassingen vraagt in de werkmethoden. Dit met als doel het reduceren van vrijkomen van asbestvezels in de lucht. Ook is duidelijk dat de branche zal moeten werken aan gedrag en cultuur ten aanzien van een correct gebruik van goedpassende, beschermende maskers. Momenteel wordt nog uitgezocht wat het te verwachten effect is op de nalevingskosten voor het bedrijfsleven. Met name de kosten van hoogrisico saneringen kunnen significant stijgen. Een grote kostenstijging van het legaal saneren kan leiden tot een toename van illegaal saneren.

De SER subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek heeft recent besloten opnieuw te gaan adviseren over de aanscherping van de asbestgrenswaarden. Ik verwacht dit advies nog deze maand.

Ik vind het belangrijk om op basis van een zorgvuldige afweging te komen tot realistische en haalbare normen. Dat heeft tot gevolg dat de beoogde datum van 1 januari 2014 niet haalbaar is. Ik verwacht u begin 2014 te kunnen informeren over mijn besluit over de invoer van de nieuwe asbestgrenswaarden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher