25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID POPPE

Voorgesteld 22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat asbest een sluipmoordenaar is waardoor, als bij asbestverwijdering iets misgaat, ernstige gezondheidsrisico’s ontstaan voor omwonenden en werknemers;

constaterende dat:

  • handhaving in de hele keten van asbestsanering versnipperd en ineffectief is,

  • er regelmatig spraken is van onzorgvuldigheden bij asbestinventarisaties, uitvoering van werkplannen asbestsanering en bij de vrijgaven,

  • eenduidige en heldere handhaving voor alle betrokken instanties, opdrachtgevers en bij asbestsanering betrokken bedrijven, gewenst is;

Overwegende, dat bundeling en structureren van bestaande ervaring en opgedane kennis daartoe een middel kan zijn;

verzoekt de regering om:

  • vooruitlopend op de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten te streven naar versterking van de handhavingstructuur inzake asbestwetgeving,

  • daartoe de wenselijkheid en mogelijkheden te onderzoeken om per veiligheidsregio op asbestgebied deskundige handhavers van de verschillende inspecties en milieupolitie, in overleg met het Landelijk Overleg Milieuhandhaving, asbestinterventieteams te vormen en al naar gelang de plaats van de asbestsanering gemeentelijke handhavers te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Naar boven